Сайт учителей истории Вячеслава и Ирины Петкун

Главная » 2016 » Сентябрь » 19 » МАТЕРИАЛЫ К ВЫПУСКНОМУ ЭКЗАМЕНУ по ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ на стр. ЭКЗАМЕНЫ !!!
10:13
МАТЕРИАЛЫ К ВЫПУСКНОМУ ЭКЗАМЕНУ по ИСТОРИИ БЕЛАРУСИ на стр. ЭКЗАМЕНЫ !!!

 

 

 Еженедельно будет выкладываться новый материал (краткие конспекты вопросов, презентации, схемы и т.д.)

 

 

 

Э к з а м е н а ц ы й н ы я    б і л е т ы

(далее и на русском языке )

Білет № 1

1. Жыццё і гаспадарчая дзейнасць першабытных людзей на тэрыторыі Беларусі.

2. Падзеі Кастрычніцкай рэвалюцыі 1917 г. і ўстанаўленне савецкай улады ў Беларусі.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры.

Білет  2

1. Рассяленне ўсходнеславянскіх плямён на тэрыторыі Беларусі і жыццё насельніцтва ў VІІІ-ІХ стст.

2. Абвяшчэнне і стварэнне беларускай дзяржаўнасці ў снежні 1917 – ліпені 1920 г.

3. Аналіз зместу гістарычнага дакумента.

Білет № 3

1. Полацкае княства ў Х - ХІ стст. Княжацка-вечавы лад.

2. Беларусь ва ўмовах польска-савецкай вайны 1919 – 1920 гг. Вынікі Рыжскага міру.

3. Суаднясенне падзей гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі.

Білет № 4

1. Гарады на тэрыторыі Беларусі ў ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст.: паходжанне назваў і гаспадарчае жыццё гараджан.

2. БССР у гады новай эканамічнай палітыкі. Удзел у стварэнні СССР. Узбуйненне тэрыторыі.

3. Характарыстыка сацыяльна-эканамічнага (знешнепалітычнага) становішча Беларусі з апорай на гістарычную карту.

Білет № 5

1. Развіццё культуры на беларускіх землях у ІХ-сярэдзіне ХІІІ ст. Рэлігійна-асветніцкія дзеячы.

2. Палітыка індустрыялізацыі і калектывізацыі сельскай гаспадаркі ў БССР у другой палове 1920-х – 1930-я гг.

3. Параўнальная характарыстыка падзей гісторыі Беларусі па прапанаваных прыкметах.

Білет № 6

1. Прычыны і працэс утварэння Вялікага Княства Літоўскага. Паходжанне назвы княства.

2. Грамадска-палітычнае жыццё ў БССР у канцы 1920-х – 1930-я гг.

3. Суаднясенне падзеі ў гісторыі Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам.

Білет № 7

1. Умацаванне вялікакняжацкай улады і дзяржаўны лад Вялікага Княства Літоўскага ў канцы ХІІІ – ХІV ст.

2. Становішча Заходняй Беларусі ў складзе Польшчы (1921 – 1939 гг.).

3. Раскрыццё зместу гістарычных тэрмінаў.

Білет № 8

1. Крэўская унія і яе ўплыў на становішча беларускіх зямель.

2. Палітыка беларусізацыі і яе вынікі. Развіццё навукі і адукацыі, літаратуры і мастацтва ў 1920-я – 1930-я гг.

3. Тлумачэнне прычынна-выніковых сувязей паміж гістарычнымі фактамі.

Білет № 9

1. Барацьба за вялікае княжанне і змены ў дзяржаўным ладзе Вялікага Княства Літоўскага ў ХV - першай палове ХVІ ст. Грунвальдская бітва.

2. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з БССР ва ўмовах пачатку Другой сусветнай вайны.

3. Характарыстыка дзейнасці гістарычнай асобы.

Білет № 10

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё беларускіх зямель у ХІV – сярэдзіне ХVІ ст.

2. Пачатак Вялікай Айчыннай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі.

3. Параўнальная характарыстыка падзей гісторыі Беларусі па прапанаваных прыкметах.

Білет № 11

1. Культура Беларусі ў ХIV - першай палове ХVІ ст. Утварэнне беларускай народнасці. Паходжанне назвы «Белая Русь».

2.  Германскі акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Палітыка генацыду.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускай літаратуры.

Білет № 12

1. Аб’яднанне Вялікага Княства Літоўскага і Польшчы ў складзе Рэчы Паспалітай: прычыны, умовы, вынікі Люблінскай уніі. Статут ВКЛ 1588 г.

2. Масавая барацьба беларускага народа супраць нямецка-фашысцкіх акупантаў у гады Вялікай Айчыннай вайны.

3. Аналіз зместу гістарычнага дакумента.

Білет № 13

1. Станаўленне фальваркава-паншчыннай сістэмы гаспадарання ў Вялікім Княстве Літоўскім. Гарадское жыццё на тэрыторыі Беларусі ў другой палове ХVІ - ХVІІІ ст.

2. Вызваленне БССР ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Уклад беларускага народа ў Перамогу над нацысцкай Германіяй.

3. Характарыстыка ўклада дзеяча навукі (культуры) у іх развіццё.

Білет № 14

1. Берасцейская царкоўная унія 1596 г. Рэфармацыя і Контррэфармацыя, распаўсюджванне ўніяцтва на тэрыторыі Беларусі.

2. БССР у 1945 – 1953 гг.: пасляваеннае аднаўленне. Удзел БССР у заснаванні ААН.

3. Раскрыццё зместу гістарычных тэрмінаў.

Білет № 15

1. Культура Беларусі ў другой палове ХVІ - першай палове ХVІІ ст.

2. БССР у другой палове 1950-х – першай палове 1960-х гг. Змены ў грамадска-палітычным жыцці, фарміраванне прамысловага і сельскагаспадарчага комплексаў.

3. Суаднясенне падзей гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі.

Білет № 16

1. Культура Беларусі ў другой палове ХVІІ - ХVІІІ ст.

2. БССР у другой палове 1960-х – першай палове 1980-х гг.: характэрныя рысы грамадска-палітычнага і сацыяльна-эканамічнага становішча.

3. Характарыстыка сацыяльна-эканамічнага (знешнепалітычнага) становішча Беларусі з апорай на гістарычную карту.

Білет № 17

1. Падзелы Рэчы Паспалітай і іх уплыў на становішча беларускіх зямель. Паўстанне 1794 г. і яго падзеі ў Беларусі.

2. БССР у другой палове 1980-х гг. Вынікі рэфармавання савецкай грамадска-палітычнай сістэмы. Ажыццяўленне курса на паскарэнне сацыяльна-эканамічнага развіцця.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускага мастацтва.

Білет № 18

1. Палітыка царскага ўрада ў Беларусі ў канцы ХVІІІ – пачатку ХІХ ст. Беларусь у час Айчыннай вайны 1812 г. Полацкі царкоўны сабор 1839 г.

2. Развіццё навукі і адукацыі, літаратуры і мастацтва ў БССР у другой палове 1950-х – 1980-я гг.

3. Суаднясенне падзеі ў гісторыі Беларусі з грамадска-гістарычным працэсам.

Білет № 19

1. Беларусь у першай палове ХІХ ст.: грамадска-палітычнае становішча і сацыяльна-эканамічнае развіццё.

2. Станаўленне дзяржаўнага суверэнітэту Рэспублікі Беларусь у першай палове 1990-х гг.

3. Характарыстыка ўкладу дзеяча навукі (культуры) у іх развіццё.

Білет № 20

1. Культура Беларусі ў першай палове ХІХ ст. Узнікненне беларусазнаўства.

2. Грамадска-палітычнае жыццё ў РБ у другой пал. 90-х гг. ХХ – пач. ХХІ ст.

3. Аналіз гістарычных фактаў на падставе статыстычных даных.

Білет № 21

1. Паўстанне 1863 – 1864 гг. і грамадска-палітычнае становішча ў Беларусі.

2. Асноўныя напрамкі сацыяльна-эканамічнага развіцця Рэспублікі Беларусь.

3. Адлюстраванне падзей гісторыі Беларусі ў творах беларускага мастацтва.

Білет № 22

1. Падзеі рэвалюцый 1905 - 1907 гг. і Лютаўскай 1917 г. у Беларусі.

2. Міжнароднае становішча і знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь.

3. Параўнанне пунктаў гледжання на адзін і той жа гістарычны факт.

Білет № 23

1. Сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі ў другой палове ХІХ – пач. ХХ ст.

2. Развіццё навукі і адукацыі, літаратуры і мастацтва ў Рэспубліцы Беларусь.

3. Характарыстыка дзейнасці гістарычнай асобы.

Білет № 24

1. Культура Беларусі ў 60-я гг. ХІХ - пачатку ХХ ст. Умовы і асаблівасці фарміравання беларускай нацыі.

2. Алімпійскія дасягненні спартсменаў Рэспублікі Беларусь.

3. Тлумачэнне прычынна-выніковых сувязей паміж гістарычнымі фактамі.

Білет № 25

1. Падзеі Першай сусветнай вайны на беларускіх землях.

2.  Ушанаванне памяці аб гістарычных асобах і дзеячах культуры Беларусі ў РБ.

3. Аналіз гістарычных фактаў на падставе статыстычных даных.

 

Билет № 1

 1.  Жизнь и хозяйственная деятельность первобытных людей на территории Беларуси.
 2.  События Октябрьской революции 1917 г. и установление совет­ской власти в Беларуси.
 3.  Отражение событий истории Беларуси в произведениях белорус­ской литературы.

Билет № 2

 1.  Расселение восточнославянских племен на территории Беларуси и жизнь населения в VIII--IX вв.
 2.  Провозглашение и образование белорусской государственности в декабре 1917 — июле 1920 г.
 3.  Анализ содержания исторического документа.

Билет № 3

 1.  Полоцкое княжество в X—XI вв. Княжеско-вечевой строй.
 2.  Беларусь в условиях польско-советской войны 1919—1920 гг. Итоги Рижского мира.
 3.  Соотнесение событий истории Беларуси и всемирной истории.

Билет № 4

 1.  Города на территории Беларуси в IX — середине XIII в.: происхо­ждение названий и хозяйственная жизнь горожан.
 2.  БССР в годы новой экономической политики. Участие в образо­вании СССР. Укрупнение территории.
 3.  Характеристика социально-экономического (внешнеполитическо­го) положения Беларуси с опорой на историческую карту.

Билет № 5

 1.  Развитие культуры на белорусских землях в IX — середине XIII в. Религиозно-просветительские деятели.
 2.  Политика индустриализации и коллективизации сельского хо­зяйства в БССР во второй половине 1920-х — 1930-е гг.
 3.  Сравнительная характеристика событий истории Беларуси по предложенным признакам.

Билет № 6

 1.  Причины и процесс образования Великого Княжества Литовского. Происхождение названия княжества.
 2.  Общественно-политическая жизнь в БССР в конце 1920-х - 1930-е гг.
 3.  Соотнесение события в истории Беларуси с общественно-истори­ческим процессом.

Билет № 7

 1.  Укрепление великокняжеской власти и государственный строй Великого Княжества Литовского в конце XIII — XIV в.
 2. Положение Западной Беларуси в составе Польши (1921—1939 гг.).
 3.  Раскрытие содержания исторических терминов.

Билет № 8

 1.  Кревская уния и ее влияние на положение белорусских земель.
 2.  Политика белорусизации и ее результаты. Развитие науки и обра­зования, литературы и искусства в 1920—1930-е гг.
 3.  Объяснение причинно-следственных связей между исторически­ми фактами.

Билет № 9

 1.  Борьба за великое княжение и изменения в государственном строе Великого Княжества Литовского в XV — первой половине XVI в. Грюнвальдская битва.
 2.  Воссоединение Западной Беларуси с БССР в условиях начала Второй мировой войны.
 3.  Характеристика деятельности исторической личности.

Билет № 10

 1.  Социально-экономическое развитие белорусских земель в XIV — середине XVI в.
 2.  Начало Великой Отечественной войны. Оборонительные бои на территории Беларуси.
 3.  Сравнительная характеристика событий истории Беларуси по предложенным признакам.

Билет №11

 1.  Культура Беларуси в XIV — первой половине XVI в. Образование белорусской народности. Происхождение названия «Белая Русь».
 2.  Германский оккупационный режим на территории Беларуси в годы Великой Отечественной войны. Политика геноцида.
 3. Отражение событий истории Беларуси в произведениях белорус­ской литературы.

Билет № 12

 1.  Объединение Великого Княжества Литовского и Польши в соста­ве Речи Посполитой: причины, условия, итоги Люблинской унии. Статут ВКЛ 1588 г.
 2.  Массовая борьба белорусского народа против немецко-фашистских оккупантов в годы Великой Отечественной войны.
 3.  Анализ содержания исторического документа.

Билет № 13

 1.  Становление фольварочно-барщинной системы хозяйствования в Великом Княжестве Литовском. Городская жизнь на территории Беларуси во второй половине XVI — XVIII в.
 2.  Освобождение БССР от немецко-фашистских захватчиков. Вклад белорусского народа в Победу над нацистской Германией.
 3.  Характеристика вклада деятеля науки (культуры) в ее развитие.

Билет № 14

 1.  Брестская церковная уния 1596 г. Реформация и Контрреформа­ция, распространение униатства на территории Беларуси.
 2.  БССР в 1945—1953 гг.: послевоенное восстановление. Участие БССР в основании ООН.
 3.  Раскрытие содержания исторических терминов.

Билет № 15

 1.  Культура Беларуси во второй половине XVI — первой Половине XVII в.
 2.  БССР во второй половине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Изменения в общественно-политической жизни, формирование про­мышленного и сельскохозяйственного комплексов.
 3.  Соотнесение событий истории Беларуси и всемирной истории.

Билет № 16

 1.  Культура Беларуси во второй половине XVII — XVIII в.
 2.  БССР во второй половине 1960-х — первой половине 1980-х гг.: характерные черты общественно-политического и социально-экономи­ческого положения.
 3.  Характеристика социально-экономического (внешнеполитическо­го) положения Беларуси с опорой на историческую карту.

Билет № 17

 1. Разделы Речи Посполитой и их влияние на положение белорусских земель. Восстание 1794 г. и его события в Беларуси.
 2.  БССР во второй половине 1980-х гг. Результаты реформирования советской общественно-политической системы. Осуществление курса на ускорение социально-экономического развития.
 3.  Отражение событий истории Беларуси в произведениях белорус­ского искусства.

Билет № 18

 1.  Политика царского правительства в Беларуси в конце XVIII — на­чале XIX в. Беларусь во время Отечественной войны 1812 г. Полоцкий церковный собор 1839 г.
 2.  Развитие науки и образования, литературы и искусства в БССР во второй половине 1950-х — 1980-е гг.
 3.  Соотнесение события в истории Беларуси с общественно-истори­ческим процессом.

Билет № 19

 1.  Беларусь в первой половине XIX в.: общественно-политическое положение и социально-экономическое развитие.
 2.  Становление государственного суверенитета Республики Беларусь в первой половине 1990-х гг.
 3.  Характеристика вклада деятеля науки (культуры) в ее развитие.

Билет № 20

 1.  Культура Беларуси в первой половине XIX в. Возникновение белорусоведения.
 2.  Общественно-политическая жизнь в Республике Беларусь во второй половине 90-х гг. XX — начале XXI в.
 3.  Анализ исторических фактов на основе статистических данных.

Билет № 21

 1.  Восстание 1863—1864 гг. и общественно-политическое положение в Беларуси.
 2.  Основные направления социально-экономического развития Ре­спублики Беларусь.
 3.  Отражение событий истории Беларуси в произведениях белорус­ского искусства.

Билет № 22

 1.  События революций 1905—1907 гг. и Февральской 1917 г. в Бела­руси.
 2.  Международное положение и внешняя политика Республики Беларусь.
 3.  Сравнение точек зрения на один и тот же исторический факт.

Билет № 23

 1.  Социально-экономическое развитие Беларуси во второй половине XIX - начале XX в.
 2.  Развитие науки и образования, литературы и искусства в Респу­блике Беларусь.
 3.  Характеристика деятельности исторической личности.

Билет № 24

 1.  Культура Беларуси в 60-е гг. XIX — начале XX в. Условия и осо­бенности формирования белорусской нации.
 2.  Олимпийские достижения спортсменов Республики Беларусь.
 3.  Объяснение причинно-следственных связей между историческими фактами.

Билет № 25

 1.  События Первой мировой войны на белорусских землях.
 2.  Увековечивание памяти об исторических личностях и деятелях культуры Беларуси в Республике Беларусь.
 3.  Анализ исторических фактов на основе статистических данных.

 

Просмотров: 1668 | Добавил: Слава | Рейтинг: 3.3/3
Всего комментариев: 0
avatar
Понедельник, 03.08.2020, 18:37
Приветствую Вас Гость

Вход на сайт

ВАЖНО!!!

Поиск

Погода

Календарь

«  Сентябрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Мудрость дня

Пользователи

Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Loсations